Säännöt

Järvenpään Vihreät ry 

Yhdistyksen säännöt 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Järvenpään Vihreät ry ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki. 

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä 

puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä. 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

1. edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta; 

2. tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Järvenpään alueella; 

3. yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Järvenpään asukkaita; 

4. edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä 

kehittämiseen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

1. toimii puolueen ja Vihreä Uusimaa ry:n paikallisyhdistyksenä puoluehallituksen vahvistamalla 

toimialueella; 

2. asettaa kunnallisvaaleissa ehdokkaat puolueen listoille toimialueellaan; 

3. vastaa puolueen kunnallisvaalikampanjasta toimialueellaan; 

4. tekee aloitteita ja kannanottoja; 

5. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa; 

6. järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä 

7. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi: 

1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; 

2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta; 

3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä 

4. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen 

tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. 

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen 

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai 

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai 

3. ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai 

4. asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa. 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 

kahtena peräkkäisenä vuonna. 

5. Jäsenmaksut 

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä 

perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi 

jäsenmaksuksi. 

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että 

yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä. 

Puoluekokous päättää vuosittain: 

• perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden; 

• perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin 

jäsenmaksuosuuksiin. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja 

taloudenhoitajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai 

taloudenhoitajan kanssa. 

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen 

kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa 

ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) 

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän 

(7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. 

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, 

ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta 

annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. 

Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka. 

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan 

seuraavasti: 

1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja; 

2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan 

äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.; 

3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet 

tulevat valituiksi. 

12. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat 

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa: 

1. ehdokkaiden asettaminen kunnallisvaaleihin; 

2. yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen eduskuntavaalien ehdokasasetteluun; 

3. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen; 

4. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, 

varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri). 

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa 

hallitukselle. 

13. Varsinaiset kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus; 

2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille; 

3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on: 

1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; 

2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle; 

3. valita hallituksen puheenjohtaja; 

4. valita hallituksen muut jäsenet; 

5. valita yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat; 

6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, 

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan puolueen 

hyväksyntä. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat Vihreä Uusimaa ry:n 

käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. 

15. Saavutetut jäsenoikeudet 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.