Jatkossa voisimme politikoida avoimemmin

Mielipide 28.2.2020

Viime maanantaina Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin periaatepäätöstä palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi. Palvelualuejohtaja Marju Taurula on jäämässä eläkkeelle. Hän on johtanut sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelualuetta, että hyvinvoinnin palvelualuetta. Nyt Marjun eläköitymisen myötä kaupunkiorganisaation tilannetta on arvioitu uudelleen viime syksystä lähtien.

Esityksenä oli, että Marjun tilalle valittaisiin kaksi palvelualuejohtajaa, oma johtajansa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle sekä oma johtajansa hyvinvoinnin palvelualueelle.

Esitystä entisen yhden palvelualuejohtajan, tai oikeastaan kaksoispalvelualuejohtajan mallin muuttamisesta selkeästi kahden palvelualuejohtajan malliksi perusteltiin päätösesityksessä useilla argumenteilla. Ajatuksena oli ymmärtääksemme myös leventää kaupunkiorganisaatiota, varmistaa johtajille järkevän kokoinen työmäärä sekä vahvistaa kunkin palvelualueen johtamista.

Oli myös tunnistettu, että kasvatuksen ja opetuksen palvelualueen johtaminen on luonteeltaan eri tyyppistä kuin hyvinvoinnin palvelualueen johtaminen.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan nähtiin työskentelevän hyvin säädellyssä toimintaympäristössä, jonka tunteminen on tärkeää. Johtajaksi haettiin pedagogista visionääriä, jolla on strateginen työote ja kyky nähdä opetus, varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten asema osana kaupungin kokonaisuutta. Hänellä tuli olla kyky johtaa palvelutuotantoa ja ohjata sitä toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksien mukana.

Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan nähtiin puolestaan työskentelevän hyvin vähän säännellyssä ympäristössä. Tähän tehtävään haluttiin hyvin vahvaa verkostoitujaa, joka palvelutuotannon lisäksi pystyy mobilisoimaan järjestöjä, yrityksiä ja yhteisöjä ja osaa nähdä niiden strategisen roolin. Toisin sanoen pelkkään palvelutuotannon johtamiseen ei nähty palvelualuejohtajalle tarvetta.

Esitystä uusista palvelualuejohtajista on valmisteltu viime syksystä lähtien. Myös kaupunginhallituksen alainen, näitä rekrytointeja varten perustettu laajennettu, kaikkien valtuustoryhmien edustajat huomioiva henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt palvelualuejohtajien rekrytointiasiaa. Tässä laajennetussa henkilöstöasiainjaostossa tehtiin noin kuukausi sitten yksimielinen päätös esittää kaupunginhallitukselle, että rekrytoidaan kaksi palvelualuejohtajaa. Lisäksi jaosto esitti näkemyksensä näiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Yksimielisestä valmistelusta huolimatta esitys kahden palvelualuejohtajan mallista kuitenkin palautettiin valtuustossa yllättäen uudelleen valmisteluun. Demarit esittivät ja Kokoomus sekä Vasemmisto kannattivat palautusta yksimielisinä. Saivat he joukkoihinsa yksittäisiä kannattajia muistakin ryhmistä. Palautusesitystä perusteltiin valtuustossa sillä, ettei esityksen vaikutuksia palvelualueiden toimintaan oltu arvioitu ja sillä, ettei päätettäväksi oltu tuotu useampaa vaihtoehtoa.

Meille, Vihreälle valtuustoryhmälle, tulikin maanantaisessa kokouksessa tehdyn palautusesityksen menestys täytenä yllätyksenä. Ihmettelemme näin avoimesti, että mikseivät palautusta kannattaneet ryhmät vaatineet muutoksia esitykseen jo valmisteluvaiheessa.

Tästä oli asian käsittelyn kokonaisuus arvioiden politiikan teon avoimuus harmillisen kaukana.

Vihreä valtuustoryhmä

Hanna Graeffe, Olli Kamunen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula, Mikko Päivinen, Kaisa Saarikorpi, Mikko Vestarinen, Ossi Vähäsarja

Vihreät kannattavat yksimielisesti Järvenpään HSL-jäsenyyttä

Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupungin liittymistä HSL-kuntayhtymään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liittymistä vuoden 2022 alusta alkaen. Vihreiden valtuutettujen yhteisen näkemyksen taustalla vaikuttavat erityisesti seuraavat kolme näkökulmaa: 1) palvelutason paraneminen, 2) kaupungin vetovoimaisuuden lisääntyminen ja 3) vastuu ympäristöstä.
HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen palvelutaso paranee erityisesti lisääntyvien junavuorojen myötä, mutta myös kaupungin sisäisen liikenteen kehittymisen kautta. Käyttäjälle HSL tarjoaa selkeän alueellisen joukkoliikenteen kokonaisuuden ja yhdenmukaiset lipputuotteet. HSL:n digitaalisissa palveluissa matkareitin suunnittelu, aikataulujen tarkistaminen sekä lipun ostaminen käyvät vaivatta. Myös kaikkia joukkoliikenteen käyttäjiä palveleva esteettömyys on huomioitu hyvin.
HSL:n jäsenyys lisää merkittävästi myös kaupungin vetovoimaisuutta, kun kaupungin saavutettavuus yhä paranee. HSL:n palveluiden piiriin kuuluminen lisää varmasti niin uusien asukkaiden kuin rakennuttajienkin mielenkiintoa Järvenpäätä kohtaan ja helpottaa osaltaan osaavan työvoiman houkuttelua alueelle. Myös matkailijoille Järvenpää on entistä helpommin saavutettavissa.
Joukkoliikenteeseen panostaminen ja sen käyttämiseen ohjaaminen on myös vastuun kantamista ympäristöstä. Seudullisesti järjestetty, sujuva ja vähäpäästöisyyteen tähtäävä joukkoliikenneratkaisu edesauttaa saavuttamaan niin kuntakohtaiset kuin alueellisetkin hiilineutraaliustavoitteet.
Alustavien arvioiden mukaan HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen kustannustason lisäys nykytilanteeseen olisi noin 1,1 – 1,4 miljoonaa euroa vuositasolla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo kustannustason nousun olevan kohtuullinen, kun huomioidaan selvästi paraneva palvelutaso sekä HSL:n jäsenyyden myönteiset kerrannaisvaikutukset niin kaupungin vetovoiman lisääntymisenä kuin liikenteen päästöjen hillitsemisenäkin.
Vihreät valtuutetut edellyttävät, että Järvenpää on kehittämishakuinen ja aktiivinen toimija myös joukkoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Tähän pääkaupunkiseudun yhteinen HSL-kuntayhtymä tarjoaa parhaimmat mahdollisuudet.
Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä
Hanna Graeffe
Olli Kamunen
Katri Kuusikallio
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Kaisa Saarikorpi
Mikko Vesterinen
Ossi Vähäsarja

Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.

Vihreän liikkeen arvoja ovat vastuu, vapaus ja välittäminen. Järvenpään vihreät toimivat kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Vihreät varjelevat ympäristöä, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville mahdollisimman puhtaana ja elinvoimaisena. Tämä tarkoittaa ilmastonmuutosta vastaan taistelemista ja luonnonsuojelua.

Vihreät uskovat, että jokaisella on oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei aiheuta toiminnallaan vahinkoa muille. Samalla vihreät vastustavat eriarvoisuuden lisääntymistä ja pitävät hyvinvointivaltion säilyttämistä ensiarvoisen tärkeänä. Kenenkään järvenpääläisen ei tulisi tuntea itseään tarpeettomaksi.

Vihreät pitävät monikulttuurisuutta rikkautena ja tuomitsemme jyrkästi syrjinnän.

TAPAHTUMAT

Järvenpään Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

TUTUSTU TARKEMMIN KUNTAVAALIOHJELMAAMME

Miksi liittyä Järvenpään Vihreisiin?

Vihreiden tavoitteet puhuttelivat nuorta 18 -vuotiasta minääni kokiessani suurta halua parantaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Vihreissä yhdistyvät niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristöllinen kestävyys. Näiden kolmen tasapaino on ehdottoman tärkeää, jotta voimme päivittää hyvinvointivaltiomme 2030-luvulle.

MIKKO VESTERINEN, mikkovesterinen.net

Pitkään osallistuin vihreiden tapahtumiin ja ”hengailin” mukana. Liityin jäseneksi ennen työjaksoa Tansaniassa. Palattuani totesin, että minulle tärkeisiin asioihin pitää vaikuttaa aktiivisesti. Vihreys vastasi parhaiten arvojani, erityisesti ympäristöasiat, eriarvoisuuden vähentäminen ja yhteisöllisyys.

KATRI KUUSIKALLIO

Kolme asiaa, jotka saivat minut liittymään vihreisiin. 1. Ilmastonmuutos ja ympäristö 2. Vihapuhe ja rasismi 3. Vihreiden arvot. Kotikaupunkini kasvu ja kehitys vetivät minua mukaan vaikuttamaan. Järvenpään vihreiden puheenjohtajana olen saanut toimia vuoden 2018 alusta lähtien.

TUOMAS KÄYHKÖ, tuomaskayhko.fi

Halusin pelastaa Tuusulanjärven. Perustimme kansalaisliikkeen Pro Tuusulanjärvi. Silloin tuli tunne, että yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa isoihinkin asioihin. Niinpä lähdin mukaan vihreisiin. Nyt haluan pelastaa maailman lapsilleni ja lapsenlapsilleni.

Liityin Vihreisiin keväällä 2012, kun Pekka Haaviston ensimmäinen kampanja kävi kuumimmillaan.  Vihreiden toiminta tempasi minut kerralla mukaan, ja koin positiivisen yllätyksen tullessani valituksi varavaltuutetuksi, ja sittemmin valtuutetuksi.

OSSI VÄHÄSARJA

Järvenpäähän muutettuani 2017 löysin vihreistä omat arvoni jakavia kumppaneita. Puolueessa vetosi eniten nopea reagointi ilmastonmuutokseen sekä vastuullinen dialogipolitiikka.

LAURI NURRO, laurinurro.com

JÄRVENPÄÄN VIHREÄT

LIITY NYT

LIITY