Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupungin liittymistä HSL-kuntayhtymään. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle liittymistä vuoden 2022 alusta alkaen. Vihreiden valtuutettujen yhteisen näkemyksen taustalla vaikuttavat erityisesti seuraavat kolme näkökulmaa: 1) palvelutason paraneminen, 2) kaupungin vetovoimaisuuden lisääntyminen ja 3) vastuu ympäristöstä.
HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen palvelutaso paranee erityisesti lisääntyvien junavuorojen myötä, mutta myös kaupungin sisäisen liikenteen kehittymisen kautta. Käyttäjälle HSL tarjoaa selkeän alueellisen joukkoliikenteen kokonaisuuden ja yhdenmukaiset lipputuotteet. HSL:n digitaalisissa palveluissa matkareitin suunnittelu, aikataulujen tarkistaminen sekä lipun ostaminen käyvät vaivatta. Myös kaikkia joukkoliikenteen käyttäjiä palveleva esteettömyys on huomioitu hyvin.
HSL:n jäsenyys lisää merkittävästi myös kaupungin vetovoimaisuutta, kun kaupungin saavutettavuus yhä paranee. HSL:n palveluiden piiriin kuuluminen lisää varmasti niin uusien asukkaiden kuin rakennuttajienkin mielenkiintoa Järvenpäätä kohtaan ja helpottaa osaltaan osaavan työvoiman houkuttelua alueelle. Myös matkailijoille Järvenpää on entistä helpommin saavutettavissa.
Joukkoliikenteeseen panostaminen ja sen käyttämiseen ohjaaminen on myös vastuun kantamista ympäristöstä. Seudullisesti järjestetty, sujuva ja vähäpäästöisyyteen tähtäävä joukkoliikenneratkaisu edesauttaa saavuttamaan niin kuntakohtaiset kuin alueellisetkin hiilineutraaliustavoitteet.
Alustavien arvioiden mukaan HSL:n jäsenyyden myötä Järvenpään joukkoliikenteen kustannustason lisäys nykytilanteeseen olisi noin 1,1 – 1,4 miljoonaa euroa vuositasolla. Vihreä valtuustoryhmä katsoo kustannustason nousun olevan kohtuullinen, kun huomioidaan selvästi paraneva palvelutaso sekä HSL:n jäsenyyden myönteiset kerrannaisvaikutukset niin kaupungin vetovoiman lisääntymisenä kuin liikenteen päästöjen hillitsemisenäkin.
Vihreät valtuutetut edellyttävät, että Järvenpää on kehittämishakuinen ja aktiivinen toimija myös joukkoliikennettä koskevissa kysymyksissä. Tähän pääkaupunkiseudun yhteinen HSL-kuntayhtymä tarjoaa parhaimmat mahdollisuudet.
Järvenpään Vihreä valtuustoryhmä
Hanna Graeffe
Olli Kamunen
Katri Kuusikallio
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Kaisa Saarikorpi
Mikko Vesterinen
Ossi Vähäsarja