JÄRVENPÄÄN VIHREÄT

KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

Vihreät on olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden.”

Järvenpäässä on kaikkien hyvä elää

Järvenpäässä asuu yli 40 000 asukasta. Haluamme että jokaisen järvenpääläisen on hyvä elää, tehdä työtä, yrittää, opiskella ja harrastaa tässä kaupungissa. Sopusoinnussa itsensä, toistensa sekä ympäristön kanssa.

Me kuntalaiset olemme eri-ikäisiä, monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä, erilaisia ja monenkirjavista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Lapsia, nuoria, aikuisia sekä ikääntyneitä. Perheitä, pariskuntia, yksineläjiä. Myös vaikeammin liikkuvia ja niitä, jotka eivät vielä käytä sujuvasti digitaalisia palveluita. Poliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon tämä moninaisuus. Kaupungin palvelut koskettavat meitä asukkaita vauvasta vaariin. Haluamme rakentaa viihtyisää, esteetöntä ja turvallista Järvenpäätä, jonka laadukkaista palveluista jokainen tarvitsija pääsee osalliseksi. Tuodaan sukupolvet yhteen ja luodaan yhteisöllisyyttä asukkaita aktivoimalla.

Kaupunkimme kasvaa ja kehittyy nyt vauhdilla. Vuonna 2035 täällä arvioidaan olevan yli 53 000 asukasta. Kasvu turvaa kaupunkimme elinvoimaisuuden. Kasvun tulee tapahtua niin ettei sosiaalisia ja alueellisia eroja synny. Heikoimmassa asemassa olevista on huolehdittava. Hallittu kasvu varmistaa palveluiden riittävyyden ja ottaa huomioon ympäristömme. Rakentaminen ei saa vaarantaa tärkeitä luontokohteitamme. Ongelmia on pyrittävä ennaltaehkäisemään ja syntyneet ongelmat ratkaistava viipymättä. Vaadimme, että alueellamme tapahtuvat muutokset viedään läpi sujuvasti yhteistyössä kuntalaisten kanssa, heidän ajatuksensa, ideansa ja huolensa huomioiden.

Hyvä kasvaa ja oppia

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laadukas varhaiskasvatus tukee perheiden hyvinvointia ja on keino edistää lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Näemme yhtäläisen ja kattavan päivähoito-oikeuden tärkeäksi kaikille lapsille. Haluamme turvata riittävät resurssit varhaiskasvatuksen laadun, henkilöstön työhyvinvoinnin ja pienten ryhmäkokojen takaamiseksi. Tahdomme ottaa askelia kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Maailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Koulutukseen satsaaminen kannattaa. Tahdomme että jokainen koulu Järvenpäässä on hyvä koulu jossa uudet oppimisen menetelmät ja välineet on otettu käyttöön. Kouluissamme lapset ja opiskelijat ovat yhdenvertaisia, heitä kunnioitetaan yksilöinä ja heillä on aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Jokaisessa koulussa on oltava riittävästi opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä toimivat ryhmäkoot. Motivoituneet, osaavat opettajat kannustavan ilmapiirin myötävirrassa kasvattavat iloisia, uteliaita ja fiksuja kansalaisia. Rasismia, eikä mitään syrjintää tai kiusaamista hyväksytä, jokaisen täytyy saada olla oma itsensä.

Riittävät voimavarat erityisvarhaiskasvatukseen sekä erityisopetukseen on turvattava. Puututaan ongelmiin varhain ja ehkäistään niiden suurenemista. Ihanteellista olisi, että jokainen lapsi saisi käydä omaa lähikouluaan. Viedään tuki ja lisäresurssit sinne missä niitä tarvitaan.

Korjataan homekoulut ja -päiväkodit. Sisäilmaongelmiin on puututtava nopeasti. Sisäilmaongelmia ehkäistään laadukkaalla rakentamisella, rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla.

Vihreät haluaa, että jokainen nuori pärjää elämässä. Että jokainen nuori saa suoritettua peruskoulun ja pääsee jatko-opintoihin. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava sekä luoda uusia vaikuttavia toimia. Panostetaan etsivään nuorisotyöhön ja nuorten palveluihin yleensäkin. Varmistetaan, että nuorten ääni tulee kuulluksi kaupunkimme päätöksenteossa.

Voimme olla ylpeitä kaupunkimme lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista. Huolehditaan siitä, että Järvenpäässä on jatkossakin hyvät toisen asteen opiskelumahdollisuudet. Ollaan aktiivisesti toteuttamassa toimivaa amisreformia. Tarvitsemme nuorille ja opiskelijoille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisten ehdoilla

Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen fiksusti. Tehdään se ihmisten ehdoilla. Puretaan erilaiset hallinnolliset raja-aidat palveluiden väliltä ja varmistetaan että palveluiden järjestäminen ja rahoittaminen ovat yksissä käsissä. Vasta sitten voidaan pohtia miten asiakkaiden valinnanvapautta lisätään tinkimättä uudistuksen olennaisista tavoitteista, jotka ovat ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Turvataan julkiset palvelut joita tukemaan tarvitsemme myös yksityisiä palveluntuottajia sekä erilaisten järjestöjen palveluita.

Sote-uudistus vie hallinnon kauemmas mutta palveluiden täytyy pysyä lähellä.

Järvenpääläisten terveyttä edistetään tehokkaasti ennalta ehkäisemällä, vaikuttavilla palveluilla sekä saumattomilla hoitoketjuilla. Ihminen on kokonaisuus, ja häntä tulee hoitaa sellaisena. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST onkin edelläkävijä tarjoamalla sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alla. Uudenlaisten ja toimivien yhteisten palveluprosessien toteuttaminen on nyt olennaista jotta talo lunastaa lupauksensa.

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta

Yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja hätää vastaan on tehtävä määrätietoista työtä. Otetaan ihminen keskiöön. Syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitaan niin koulutusta, työvoimapalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita kuin vapaa-ajan palveluitakin. Puututaan varhain kehittämällä etsivän nuorisotyön kaltaisia malleja, jotta tavoitetaan myös ne jotka eivät ole palveluiden piirissä, töissä tai koulussa.

Perheille ja ikäihmisille suunnatuissa palveluissa on tärkeää tunnistaa ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvä ja turvallinen vanhuus kaikille tarjoamalla monipuolisia palveluita sekä asumisen muotoja eri kuntoiset ikäihmiset toiveineen huomioiden.

Haluamme että Järvenpäässä vammaisille kuuluvat palvelut hoidetaan kunniakkaasti. Tuetaan omaishoitajia heidän arvokkaassa tehtävässään asianmukaisella korvauksella sekä vertaistuki- ja viriketoiminnalla.

Kunnalliset palvelumaksut on mitoitettava asiakkaiden maksukyvyn mukaan. Torjutaan asunnottomuutta ja turvataan kohtuuhintainen asuminen kasvavassa kaupungissamme. Luodaan matalan kynnyksen mielenterveys-  ja päihdeongelmaisten palveluita joissa huomio laajennetaan myös läheisiin.

Kansainvälisyyden lisääntyminen on meille haaste ja rikkaus. Maahanmuuttajille ja erilaisesta kulttuurisesta taustasta tuleville kaupunkilaisille täytyy tarjota aito mahdollisuus kotoutumiseen ja osallisuuteen. Järvenpään tulee ottaa kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsevat turvaa lähtömaansa puutteellisten olosuhteiden tai sodan vuoksi. Kieli on kotoutumisen a ja o. Varmistetaan että kielikoulutusta on tarjolla riittävästi ja maksetaan koulutuksen toteuttajille tuloksista, eli onnistuneesta kielen oppimisesta, ei pelkästä tuntien pitämisestä.

Kolmannen ja neljännen sektorin toiminta on erityinen voimavara kaupungissamme. Kaupunkimme tulee vaalia hyvää yhteistyötä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Kulttuurikaupunki jossa voi harrastaa monipuolisesti

Kaupunkimme on laajasti tunnettu kulttuurikaupunkina. Kaupungin omaa taide-elämää ja ihmisten oma-aloitteisuutta tulee tukea niin, että kaupunki mahdollistaa asukkailleen kulttuuritapahtumien tuottamisen. Meillä on monia hienoja vakiintuneita kulttuuritapahtumia, mutta uusillekin ideoille on oltava tilaa.

Järvenpääläisillä on oltava kunnolliset liikuntamahdollisuudet lähellä omaa kotia. Rakennetaan sellaisia arjen ympäristöjä, esimerkiksi koulun pihoja, jotka houkuttelevat liikkumaan. Kehitetään kaupunkimme ulkoilureittejä. Laitetaan Lemmenlaakson polut ja lintutornin pitkospuut kuntoon. Kutsutaan harrastajat aktiivisesti mukaan kaupungin harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Kaupungin tulee tarjota mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin tukemalla lasten ja nuorten järjestöjä, taiteen perusopetusta ja tarjoamalla maksuttomia vuoroja sekä paikkoja omaehtoisen harrastamisen tueksi. Lasten ja nuorten taide- luonto- ja liikuntaharrastuksia pitää tukea niin että jokaisella on mahdollisuus harrastaa kotitaustasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Tarvitsemme kirjastoa, harjoitus- ja esiintymistiloja sekä liikuntapaikkoja asukkaille ja yhdistyksille. Erilaisten kulttuurien edustajat tarvitsevat luontevan tapaamispaikan.

Elinvoimainen ja mahdollistava kaupunki

Haluamme vahvistaa Järvenpään kaupungissa kokeilevaa ja mahdollistavaa toimintatapaa tavoitteena elävä kaupunkikulttuuri sekä kasvavat mahdollisuudet alueen asukkaille ja yrityksille.

Vaadimme avointa ja asukkaita osallistavaa asioiden valmistelua. Lisätään demokratiaa kehittämällä uusia, erityisesti digitaalisia, vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkilaisille. Haluamme vahvistaa hyvää ja läpinäkyvää hallintokulttuuria. Kaupungin toiminnan ja päätösten vaikutuksia on arvioitava sekä ennen että jälkeen järjestelmällisesti.

Kaupungin tulee edistää paikallisten yritysten kykyä kasvaa, työllistää ja luoda uutta ja kestävää elinkeinotoimintaa. Paikallisilla päätöksillä ne mahdollistetaan. Haluamme olla aktiivinen ja kokeiluille avoin kumppani yrityksille. Tiivistetään oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä, jolla turvataan osaavan työvoiman riittävyys sekä työssäoppimisen mahdollisuudet. Panostetaan matkailun edistämiseen ja tehdään Järvenpäästä kiinnostava vierailukohde vuoden ympäri.

Työttömyyden kitkemiseksi on tehtävä kaikki voitava. On aina viisaampaa tukea ihmisten kouluttautumista tai työllistämistä kuin maksaa työttömyydestä. Työvoimapalveluissa on siirryttävä maksamaan vaikuttavuudesta. Tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia työllistämiskokeiluja joissa otetaan asiakkaat mukaan vaikuttamaan palvelujen sisältöön. Jokaisella on annettavaa, on luotava työtä myös osatyökykyisille.

Keskustan kehittäminen on kaupungin kärkihanke. Tulevina vuosina Perhelän korttelin rakentuessa tulee pitää huoli siitä, että keskusta on rakennustyömaasta huolimatta vetovoimainen ja helposti saavutettavissa. Perhelän rakentumisen ohella keskusta tarvitsee uuden, tarkoituksenmukaisen ja viihtyisän kävelykadun.

Investoidaan tulevaisuuteen. Yksi keskeinen ja aiemmin liian vähälle huomiolle jäänyt tapa edistää elinvoimaa kunnassa ovat hankinnat. Järvenpään kaupunki tekee julkisilla verovaroilla hankintoja kymmenien miljoonien edestä vuosittain. Hankinnat pitää nähdä mahdollisuutena työllistää, tukea paikallisten yritysten innovaatioita ja parantaa niiden kasvumahdollisuuksia, tuottaa kuntalaisia hyödyttäviä edelläkävijäratkaisuja ja olla vastuullisia niin ympäristön kuin työntekijöiden näkökulmasta. Vihreät sijoittaisivat vähintään 10% kunnan hankinnoista edelläkävijäratkaisuihin.

Teknologisen kehityksen vauhti kasvaa ja digitalisaation myötä palveluiden tarjonta ja käyttö muuttuvat. Esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointia voidaan parantaa älykkäillä terveyspalveluilla, kouluissa opitaan virtuaalioppimisympäristöissä ja oman auton omistamisen tarve voi poistua kun liikkumisesta tehdään kokonaisvaltainen palvelu. Järvenpäässä asioinnin vieminen digitaaliseen muotoon on jo alkanut. Sähköistä palvelualustaa rakennettaessa on vältettävä yhteensopivuusongelmia eri palveluiden kesken. Erillisten ratkaisujen yhteensovittaminen jälkeenpäin on työlästä ja kallista. On erittäin tärkeää huomioida myös ne käyttäjät, joille digiloikka ei ole realistinen mahdollisuus ja huolehtia siitä että asioiminen onnistuu vastedeskin myös muuten kuin sähköisesti.

Järvenpää huolehtii ympäristöstään

Järvenpään vihreille on erityisen tärkeää, että kotikaupunkimme huolehtii ympäristöasioista. Haluamme vihreän ja viihtyisän Järvenpään, jossa luonto on tärkeä osa kaupunkikuvaa. Kaupungin kasvaessa täydennysrakentaminen täytyy tehdä niin että lähimetsiä ja muita luonnonmukaisia ulkoilualueita säilytetään asutuksen lähellä.

Tuusulanjärvi rantoineen on Järvenpään helmi. Se on valtakunnallisesti tärkeä lintualue. Tuusulanjärven lintuvesi on myös Natura-alue, josta Järvenpäässä sijaitsee Kaakkola-Vanhankylänniemen ranta-alue. Natura-alueella tehtävien toimien on keskityttävä suojelutavoitteiden mukaisesti luontoarvojen ylläpitämiseen. Tuusulanjärven kunnostamista on jatkettava ja järven hyvinvoinnista täytyy huolehtia.

Kohti hiilineutraalia Suomea ja Järvenpäätä! Myös Järvenpäässä tulee toimia päättäväisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Samalla kun vähennämme energiankulutustamme, sanomme hyvästit fossiilisille polttoaineille ja siirrymme käyttämään kotimaista uusiutuvaa energiaa. Varmistetaan että kaavoituksella luodaan kestävää yhteiskuntarakennetta, vähäpäästöisiä rakennuksia, toimivaa joukkoliikennettä sekä panostetaan kevyenliikenteen väyliin. Vihreä kaavoitus tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän melua, raikkaampaa hengitysilmaa, puhtaampia vesistöjä ja viihtyisämpää elinympäristöä.

Kaupungin tulee antaa asukasneuvontaa ekologisissa ratkaisuissa. Esimerkiksi kierrätyksessä, jätteiden vähentämisessä sekä lajittelussa, kestävän rakentamisen ratkaisuissa sekä energian pientuotannossa kuten aurinkopaneelien ja maalämmön asennuksessa.

Järvenpään kaupungilla on kestävän kehityksen ohjelma. Sen toteutumisesta ja ajan tasalla pitämisestä on huolehdittava.

Liikutaan fiksusti ja sujuvasti

Järvenpää on ihanteellinen pyöräilykaupunki. Tuusulanjärven ympäri pyöräily on mieluisaa puuhaa monelle. Tehdään arkipyöräilystä luonteva vaihtoehto kunnon pyöräteillä joita ylläpidetään talvellakin sekä turvallisilla pyöräparkeilla.

Rakennetaan sellaista kaupunkia jossa on houkuttelevaa liikkua lyhyet ja pidemmät matkat kävellen ja pyöräillen. Laitetaan Järvenpään joukkoliikenne kuntoon ja otetaan käyttöön muita älyliikenteen sovelluksia. Tehdään autoilusta vihreää. Lisätään sähköautoilua ja biokaasun käyttöä liikenteessä, myös kaupungin omassa kalustossa.

TOIMINTATAPAMME

Edistämme eri ryhmien välistä vuoropuhelua ja etsimme aktiivisesti ratkaisuja ongelmiin. Kunnioitamme erilaisuutta ja pyrimme aina rakentavaan keskusteluun, myös vaikeissa asioissa.

JÄRVENPÄÄN VIHREÄT

LIITY NYT

LIITY NYT